Stadgar

Stadgar för Timrå Golfklubb

Stadgar för Timrå Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 13 juni 1985 och med hemort i Timrå kommun.

 

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Timrå golfbana i enlighet med idrottens mål och inriktning.

§ 2 SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§ 3 TILLHÖRIGHET M. M.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör

 • Medelpads golfdistriktsförbund (GDF) samt
 • Västernorrlands idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF eller DF styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är allmänt höstmöte, årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

§ 6 VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

 • 1/1 t.o.m. 31/12.

§ 7 STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

§ 8 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF.

§ 9 UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

§ 10 MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till heders-
medlem i klubben.

§ 11 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt ut¬träde ur klubben.

§ 12 UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt
  följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

Medlem i golfklubben

 • får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av klubben,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast 3 veckor före mötet tillsändas medlemmarna (elektronisk post kan användas) och anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall, senast en vecka före höst- respektive vårmöte, i tillämpliga delar finnas tillämpliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på respektive möte.

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmöte.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 30/9 inför höstmöte och 31/1 inför vårmöte.

Styrelsen skall till respektive möte avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18 BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Beslut enligt 8 och 9 § avgörs med där angiven röstmajoritet
(kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det för¬slag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lot¬ten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.

Tiden för styrelsearbete bör ej vara mer än två mandatperioder om vardera två år för ledamot.
För ordförande och suppleanter gäller fyra mandatperioder om ett år.

Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • 1 Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 3 Fastställande av föredragningslista.
 • 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,
  som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 • 6 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 • 7 Val av:
  • a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;
  • b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen, 4 st., för en tid av 2 år;
  • c 2 st. revisorer jämte 1 st. suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  • d 3 st. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 • 8 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • 9 Övriga frågor.

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • 1 Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 3 Fastställande av föredragningslista.
 • 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,
  som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 • 6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 • b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
 • 8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 10 Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

VALBEREDNING

§ 23 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter.
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

§ 24 REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

STYRELSE

§ 25 SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och nio övriga ledamöter.
Timrå kommun äger rätt att tillsätta en av ledamöterna

Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillva¬rata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut;
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 27 KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det när¬mast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.