Kallelse Årsmöte Timrå Golfklubb 24 nov

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Bästa medlemmar.

Nu är det dags för Höstmöte i golfklubben.

Plats: Matsalen Arena skolan

Tid: 18:30

För att underlätta för kaffe etc i samband med mötet så ber vi om föranmälning till mötet via

golf.se/”min golf”/tävling/Årsmöte Hösten Timrå Golfklubb 2021

Nedan finner du föredragningslistan för mötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. För verksamhetsåret 2022
  a. Styrelsens verksamhetsplan
  b. Budget
  c. Fastställande av medlemsavgifter
  i. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2022
 7. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 8. Övriga frågor
 9. Mötet avslutas
  Budget samt verksamhetsplan för 2022 finns tillgängliga på kansliet från den 17 nov

Varmt välkomna

/ Styrelsen