Årsmöte

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Bästa medlem i Timrå Golfklubb.

Dags för vårens Årsmöte i Golfklubben.

Datum: 15 mars
Tid: 18.30
Plats: Sundsvall Timrå Airport (Midlanda Bottenplan)

För att lättar kunna planera för fika, sittplatser etc ber vi dig att du anmäler dig till Årsmötet på ”Min golf

Årsmöteshandlingar finns att tillgå på kansliet en vecka innan mötet.

Varmt välkomna önskar

Styrelsen

Timrå Golfklubb

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
  mötesprotokollet.
 6. För verksamhetsåret 2022
  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för senaste
  räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i
  enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Val av
  a. klubbens ordförande för en tid av 1 år
  b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning med för en tid av 1 år;
  d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga;
  e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilken en skall utses till ordförande;
  f. Ombud till GDF-möte.
 11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas