Årsmöte Timrå Golfklubb tisdag 26 november kl 18:30.

Timrå GolfklubbKlubbinformation

Kallelse till årsmöte för Timrå Golfklubb 2019

Tid: Tisdagen 26 november kl. 18.30

Plats: Matsalen Arenaskolan

För att kunna planera kaffe mm så önskar vi anmälan till mötet via                                                          Min golf / sök tävling / Årsmöte 2019

 

Föredragningslista

1       Fastställande av röstlängd för mötet.

2       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3       Fastställande av föredragningslista.

4       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6       Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-                och räkenskapsåret

7       Val av:

7a     klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år; *

7b    ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag; 4 st för en tid av 2 år. **

7c     två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; ***

7d    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

av dessa skall en utses till ordförande

8       Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

9       Övriga frågor

Avtackning av ledamöter som lämnar styrelsen.

10     Mötet avslutas.

 

*                 Valberedningens förslag

Ann-Christine Wredenberg omval 1 år

 

**              Valberedningens förslag

Mikael Sjöblom                           omval 2 år

Therese Svedjeskog                 omval 2 år

Annelie Axelsson                       nyval 2 år

Erik Brändström                          nyval 2 år

 

***             Valberedningens förslag

Per Sandberg omval 1 år

Gunnar Grönberg suppleant omval 1 år

Budget samt verksamhetsplan för 2020 finns tillgängliga på kansliet från den 19 nov