Årsmöte Timrå Golfklubb 27 maj kl 18:30 DIGITAL

Timrå GolfklubbKlubbinformation

Hej Bästa medlemmar.

Nu är det bestämt med nytt  datum för Årsmöte.

Nedan ser du hela föredragningslistan.

 

Årsmöte 27 maj

Kallelse till DIGITALT årsmöte onsdagen den 27/5
Klockan 18.30

Med anledning av rådande omständigheter kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kommer Timrå Golfklubbs årsmöte genomföras digitalt/online.

Anmälning till årsmötet sker som vanligt via

”Min Golf” senast 2020-05-25

Alla som anmält sig kommer att erhålla EN inbjudan och en länk till det digitala mötet, och kommer därmed att kunna delta via telefon, surfplatta eller dator. Länken får en tid efter din anmälan men före mötet.

Den inbjudan innehåller instruktioner samt förberedelser som behöver göras av den närvarande innan mötet startar.

EN anmälan = en länk = 1 röstlängd på mötet.

 

Förslag till föredragningslista ges enligt nedan:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika
rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens årsredovisning (resultat och
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Styrelsens förslag till ändrade stadgar för Timrå Golfklubb. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor (diskussion och information)                                                                                                                           SGF kommer efter mötet att utdela diplom för genomfört arbete i VISION 50/50.

OBS!   Verksamhets- och förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga från den 20 maj på kansliet. Handlingarna kan även skickas per email till den som önskar detta.

Varmt välkommen

Styrelsen Timrå Golfklubb