Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser på Timrå Golfklubb

Dessa bestämmelser gäller om inget annat anges i samband med tävlingen.

 
 1. Rätten att delta
  Du ska vara aktiv och officiellt hcp-satt medlem i Timrå GK, såvida inte tävlingsbestämmelserna säger något annat.
 2. Anmälan och startavgift
  Anmälan sker senast klockan 18.00, tre dagar före tävlingsdagen.
  Spelaren är skyldig att själv registrera om det har skett någon förändring efter anmälan av t.ex. HCP. Detta meddelar du till tävlingsledningen när du mottar ditt scorekort.
  Sen anmälan accepteras i mån av plats. Spelare som ej återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång är skyldig att erlägga startavgift.
  OBS! För cupspel betalar du avgift i samband med anmälan. Ej betald avgift medför att spelaren/laget inte kommer med i lottning av spelordning.
 3. Uteblivande från tävling
  Spelare som anmält sig till tävling och därefter uteblir från deltagande ska:
  – Senast klockan 18.00 på aktuell tävlingsdag meddela tävlingsledning eller kansli om uteblivandet, och ange giltigt skäl till detta.
  – Om giltigt skäl ej finns eller besked ej lämnats enligt ovan, kommer spelaren automatiskt att bli avstängd från allt tävlingsspel i 14 dagar. Full anmälningsavgift ska också erläggas i efterhand.
  Den berörde spelaren meddelas snarast per brev den vidtagna åtgärden. Avstängningen gäller också tävling på andra klubbar.
 4. Tävlingsklasser
  Om inget annat anges ser tävlingsklasserna ut som följande:

  • Klass A Hcp 0-12,4
  • B Hcp 12,5-21,4
  • C Hcp 21,5-36
  • Max erh. slag 36
 5. Avgörande vid lika resultat
  • Match
   Om en segrare inte behöver koras förklaras matchen oavgjord, annars spelas skiljehål.
  • Slagspel, scratch
   Skiljehål spelas för att kora segraren, och för övriga delade placeringar om det är möjligt. Om rangordning av alla pristagare måste ske används den matematiska metoden.
  • Slagspel, handicap
   Handicaptävling avgörs i första hand genom handicap-metoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottning.
  • Scratchpris i handicaptävling
   Avgörs genom den matematiska metoden.
   Ovanstående är baserat på regel 33:6.
 6. Priser
  Antal priser som delas ut för antal deltagare (min.) :

  • 5-8: 1
  • 9-12: 2
  • 13-20: 3
  • 21-28: 4
  • 29-: 5
 7. Vid prisutdelning i hcp-tävlingar är pristagare skyldiga att närvara. Såvida tävlingsledare inte har givit dispens går pris till nästa närvarande tävlande enl. resultatlista.
  • 7:1 Administration
   – Tävlingsledningen ska fastställa de bestämmelser som gäller för tävlingen.
   – Tävlingskommittén tolkar de bestämmelser som fastställts för tävlingarna och avgör varje fråga som kan uppstå beträffande dessa bestämmelser.
   – Tävlingsledning anges för varje tävling på anmälnings- och startlista.
   – Tävlingsledningen har inte rätt att bortse från en regel.
   – Tävlingsledaren är ej ansvarig för upplysningar angående en tävlings- eller regelfråga, lämnad av en icke ansvarig person.
  • 7: 2 Tvister och beslut
   a: Domares beslut
   Om domare utsetts av tävlingsledningen, skall spelarna hänskjuta varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna till domaren, vars beslut är slutgiltigt.
  • b: Tävlingsledningens beslut
   I avsaknad av domare, skall spelarna hänskjuta varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna till tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt.
 8. Övningsspel
  Övningsspel på banan före tävling, eller mellan tävlingsronder, på tävlingsdagen är förbjuden (gäller även om tävlingen spelas över flera dagar). Brott mot dessa bestämmelser medför diskvalifikation.
  Endast tävlingskommittén kan medge undantag från ovanstående.
  Förbud mot träningsspel gäller ej vid matchtävlingar.
 9. Starttid och startordning
  Starttider som fastställts genom lottning, anslås på anslagstavlan klockan 18.00, två dagar före tävlingsdag. Spelare som inte infinner sig i tid diskvalificeras såvida ej sådana skäl föreligger som tävlingsledningen kan godkänna och tävlingen därigenom ej fördröjs. Rätt tid är enl. klocka placerad vid startkuren.
 10. Ändringar i tävlingsprogrammet
  Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.
 11. Klubbmästerskap
  Spelformen är slagspel, scratch.
  Klasser

  • Damer, Herrar 2 x 18 hål D30, D50, D60, DJ 2 x 18 hål H30, H40, H50, H60, H70, H80, HJ 2 x 18 hål Knattar, D och H 1 x 18 hål
  • Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ange max. antal deltagare.
   Ev. strykningar i anmälningslistan görs enl. respektive tävlings bestämmelse.
   För att tävlingen skall genomföras i aktuell klass krävs minst fyra startande.
 12. Juniorer
  Golfspelare är junior t.o.m. utgången av det år vederbörande fyller 21 år. I de flesta tävlingar får hcp-satta juniorer delta.
 13. Tee
  Vilken tee som gäller vid tävling ska preciseras i tävlingsstatuterna.
 14. Hundar
  Ordningsregler för hundar på banan är som följer. Enligt årsmötesbeslut gäller medförande av hundar på banan under spel:
  1:/ Under en tävlingsrond råder totalförbud att medföra hund.
  2:/ Under sällskapsrond är hund tillåtet under förutsättning att samtliga i bollen godkänner detta.