Årsmöte Timrå Golfklubb 25 mars klockan 18:30

Timrå Golfklubb Alert, Klubbinformation

Kallelse till Årsmöte för Timrå Golfklubb 25 mars

Tid: Torsdagen den  25  mars kl 18:30

VIKTIGT att Anmälan till mötet sker via ”Min golf” / tävling / Årsmöte Timrå Golfklubb 2021. En anmälan = 1/en rösträtt.

Information om länk till mötet etc kommer senast 24 mars.

 

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. För verksamhetsåret 2020 – fastställande av:
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  • Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Val av:
  • klubbens ordförande för en tid av 1 år;
  • 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  • 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning med för en tid av 1 år
  • 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga;
  • 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilken en skall utses till ordförande
  • Ombud till GDF-möte.
 11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas

 

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet från och med 18 mars.

Varmt välkommen!

     Styrelsen Timrå Golfklubb