Årsmöte 11 december Bergeforsens IP

Per Engström Klubbinformation

Kallelse till årsmöte för Timrå Golfklubb 2018 Tid: Tisdagen 2018-12-11 kl. 18.30 Plats: Bergeforsens IP
För att kunna planera fikat enklare önskar vi din anmälan via min golf / tävling / Årsmöte 2018.

Föredragningslista 1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7 Val av:
7a – klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;
7b – ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag;
7c – två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta;
7d – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av dessa skall en utses till ordförande;
8 Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
9 Frågor av informationskaraktär. – Kort om Timrå Golfklubbs planer för 2019. Korta rapporter ifrån klubbchefen, Course Manager, instruktörerna samt ifrån nya ordföranden – Avtackning av ledamöter som lämnar styrelsen.

Nuvarande styrelsens förslag inför årsmötet 11:e december 2018
• Medlemsavgifter för 2019.
En höjning för senior-medlemmar om 150 kr, dvs 4750 kr
Oförändrad avgift för juniorer 0-12 år för junior 13-21 år, dvs 850 kr resp 1850 kr
Oförändrad avgift för studerande, dvs 2550 plus städavg. Medlemmar 22-25 år blir medlemsavgiften 2550 plus städavg Greenfee-medlemskap 900 kr. Tillkommer ord. greenfeeavgift 400 kr eller 300/st vid köp av häfte med 5 greenfee. Styrelsen önskar få mandat att kunna tillföra/kompl. medlems-former

• Kort om Verksamhetsplan och budget 2019.
Avgående styrelse lämnar ett förslag till budget och rekommendationer för Verksamhetsplanen som tillträdande styrelse får ytterligare bereda och presentera en skarp budget och Verksamhetsplan på marsmötet.
Detta med anledning av att flera ledamöter tillträder och dessutom en ny ordförande.

Valberedningens förslag

Styrelse 2019

Ordförande Ann-Christine Wredenberg, nyval 1 år

Ledamot Malin Svelander, nyval 2 år, ekonomi + kassör
Ronny Söderlund, nyval 2 år, tävling
Therese Svedjeskog, nyval 1 år, juniorverksamhet
Johan Edlund, nyval 2 år, juniorverksamhet
Bill Bengtsson nyval 2 år, projekt mm
Anna-Carin Östman, omval 2 år, medlem och vision 50/50

Kvarvarande styrelsemedlemmar, valda tom 2019

Ledamot Susanne Hellqvist, medlemsverksamhet
Mikael Sjöblom, marknad
Niklas Dahlgren, träning + utbildning

Styrelsen kan inom sig utse en person som vice ordf.

Valberedning 2019

Sammankallande
Benny Eriksson, nyval 1 år
Ledamot. Siv Nordström, nyval 1 år
Ledamot Maria Lundin, nyval 1 år

Revisorer 2019

Vakant extern revisor (*) Per Sandberg klubbrevisor
Gunnar Grönberg klubbrevisor suppleant
(*) Extern revisor beslutas vid årsmötet i mars 2019

Varmt välkommen
/Styrelsen